Algemene voorwaarden

AlgemeneVoorwaarden Site
Youtopia Support

Artikel 1. Definities

Youtopia Support BV; de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de student aanbiedt
De student; natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Youtopia Support BV.
Overeenkomst op afstand; wanneer de overeenkomst gesloten wordt met communicatiemiddelen op afstand, dat wil zeggen zonder de persoonlijke aanwezigheid. Voorbeelden hiervan zijn overeenkomsten die gesloten worden via:
Internet
Telefoon

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Youtopia Support BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Youtopia Support BV. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.
Door het boeken van een cursus geeft de student te kennen dat de student met de cursus- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Youtopia Support BV behoudt zich het recht voor haar cursus- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Youtopia Support BV erkend.
Youtopia Support BV garandeert dat de geleverde cursus beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3. Cursussen

Cursussen kunnen worden geboekt zolang er voldoende beschikbaarheid is in de door de student te boeken cursus.
In het kader van de regels van de boeking op afstand zal Youtopia Support BV boekingen voor het desbetreffende (her)tentamen uitvoeren. Indien dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, ontvangt de student binnen 1 maand na plaatsing van de cursus bericht en heeft hij in dat geval het recht de cursus zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Indien slechts een deel van de cursus is gegeven zal de student alleen het genoten deel betalen. Het resterende bedrag zal uiterlijk 1 maand na de gecancelde datum worden teruggestort op de rekening van de desbetreffende studenten.
Aan de cursusplicht van Youtopia Support BV zal zijn voldaan zodra de door Youtopia Science Support aangeboden cursus heeft plaatsgevonden.
Alle op de internetsite genoemde data zijn indicatief. Aan de genoemde data kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
De cursussen zijn als aanvulling bedoeld op de reguliere educatie en zijn ten alle tijden geen vervanging voor de reguliere educatie.
Het is mogelijk dat er tijdens een herkansingscursus meer studenten dan gebruikelijk in een groep zitten

Artikel 4. Cursusprijzen

Cursusprijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien derden tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.
Voor de cursussen is geen restitutie mogelijk

Artikel 5.Gegevensbeheer

Indien de student een cursus boekt bij Youtopia Support BV, dan worden gegevens opgenomen in het klantenbestand van Youtopia Support BV. Youtopia Support BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie voor meer informatie onze Privacy Policy.
Youtopia Support BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.
Youtopia Support BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 6.Garantie en conformiteit

Youtopia Support BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of kwaliteit.
Een door Youtopia Support BV als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de student ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Youtopia Support BV jegens Youtopia Support BV kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
De student is verplicht de geleverde cursus na afloop de evalueren. Indien blijkt dat de geleverde cursus verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de student deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Youtopia Support BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde cursussen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Youtopia Support BV schriftelijk te worden gemeld
Indien klachten van de student door Youtopia Support BV gegrond worden bevonden, zal Youtopia Support BV naar haar keuze of de geleverde cursus kosteloos vervangen door een andere cursus of met de student een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Youtopia Support BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Youtopia Support BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Youtopia Support BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Youtopia Support BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Youtopia Support BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de student jegens Youtopia Support BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Youtopia Support BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 7. Slagingsgarantie

De slagingsgarantie is per 1 september 2014 komen te vervallen.

Artikel 8.Kortingen

Kortingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de korting is vermeld.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende korting door student, behoudt Youtopia Support BV zich het recht voor de korting binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden Youtopia Support BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Kortingen van Youtopia Support BV gelden niet automatisch ook voor andere cursussen.
Youtopia Support BV kan niet aan haar korting worden gehouden indien de student had behoren te begrijpen dat de korting, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Indien kortingscodes worden gebruikt voor andere cursussen dan waarvan deze in eerste instantie zijn bedoeld, behoudt Youtopia Support BV de inschrijving ongeldig te verklaren.

Artikel 9. Affiliatie programma

Het affiliatieprogramma is per 1 september 2014 komen te vervallen.

Artikel 10. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Youtopia Support BV en een student komt tot stand nadat een cursus door Youtopia Support BV op haalbaarheid is beoordeeld.
Youtopia Support BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
Wanneer de student de overeenkomst met Youtopia Support BV aangaat, wordt verwacht dat de student een actieve houding in de les aanneemt.
Wanneer de student niet voldoet aan bovenstaande gedragsregels is een docent van Youtopia Support BV gemachtigd de student uit de groep te verwijderen.
Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Youtopia Support BV, te ruilen van cursus.

Artikel 11.Afbeeldingenenspecificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Youtopia Support BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12.Overmacht

Youtopia Support BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie van ons personeel, storingen in het verkeer, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen en/of miscommunicatie in de locatie van Youtopia Support BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Youtopia Support BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Youtopia Support BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Youtopia Support BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de student gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Cursus annuleren

De student kan beroep doen op de wettelijke bedenktijd welke binnen 7 dagen na het aangaan van de overeenkomst op afstand schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Youtopia Support BV. Wanneer de cursus binnen een termijn van 7 dagen aanvangt zal deze wettelijke bedenktijd worden verkort tot 24 uur voor aanvang van het eerste cursusmoment. Indien er gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bedenktijd zal Youtopia Support BV genoodzaakt zijn administratieve kosten in rekening te brengen.
Wanneer de student een cursus wil annuleren kan dit tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus. De student krijgt dan een waardebon in de vorm van een kortingscode ter waarde van de reeds betaalde cursus. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
Cursuskosten worden in zijn totaliteit in rekening gebracht wanneer een cursus binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

Artikel 14.Eigendomsvoorbehoud

De door Youtopia Support BV geleverde cursus en bijbehorend cursusmateriaal welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen nimmer worden doorverkocht en/of doorgegeven aan derden.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De student geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Youtopia Support BV of een door Youtopia Support BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Youtopia Support BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de student verplicht Youtopia Support BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 15.Toepasselijkrecht/bevoegderechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Youtopia Support BV en student, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Youtopia Support BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de student te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.